Kotta:Szózat

Innen: kotta
Szózat
szerző: Zene: Egressy Béni, Vers: Vörösmarty Mihály.

Énekhangra zongorakísérettel

Page 1Page 2

Vegyes karra


\version "2.18.2"
\paper { 
	page-count = 1
	paper-height=320\mm
	paper-width = 210\mm
	print-all-headers = ##t
	system-system-spacing.basic-distance = #20
}
%\layout { \context { \Voice \consists "Ambitus_engraver" } }
\header { tagline = "" }
vilagszop = \relative c' { ges'8.( f16) ges8.( as16) ges4.( f8) | f2 ~ f4 bes\rest | }
vilagalt = \relative c' { es8.( d16) es8.( f16) es4.( d8) | d2 ~ d4 bes'\rest | }
szopran = \relative c' { 
	bes'8 bes4. es4 bes8.(-> b16) | c8 c4( d8) es c4. | bes4 bes2-> c8.( bes16) | bes8.(-> as16) as8.(-> g16) g2 | \break
	g8 g4. g'4 f | f8.(-> es16) es8.(-> d16) f8.(-> es16) es4 | f f,( d'4.) c8 | c8.( bes16) bes8.( a16) bes2 | \break
	bes8 bes4. as8 as4. | \vilagszop | bes2 as | \vilagszop | \break
	\repeat volta 2 { bes8-> bes4. c8 d4.-> | es8 es4.-> f8 g4. | as8.(-> g16) g8.(-> f16) f8.(-> es16) es4 | g8 g4. f4.( es8) | es2-^ bes\rest | } }
alt = \relative c' { 
	bes'8 bes4. es,4 es | es8 es4. es8 es4. | es4 es2 as8.( g16) | g8.( f16) f8.( es16) es2 |
	g8 g4. b4 b | g g g g | bes!2 f4 es | d es d2 |
	ges8 ges4. f8 f4. | \vilagalt | ges2 f | \vilagalt |
	\repeat volta 2 { \repeat unfold 3 { bes8 bes4. } as8 bes4. | c8.( bes16) bes8.( as16) as8.( g16) g4 | bes8 a4. as2 | g bes\rest | } }
vilagten = \relative c' { ges8.( f16) ges8.( as16) bes2 | bes2 ~ bes4 r | }
tenor = \relative c' { 
	bes8 bes4. bes4 g-> | es8 es4. fis8 fis4. | g4 g2-> bes4-> | bes-> d-> es2 |
	g,8 g4. d'4 d | d8.(-> c16) c8.(-> b16) d8.(-> c16) c4 | d2 a4 a | bes-> c-> bes2-> |
	bes8 bes4. as8 as4. | \vilagten | bes2 as | \vilagten |
	\repeat volta 2 { bes8-> bes4. bes8 bes4.-> | bes8 es4.-> d8 es4. | es4-> es-> d es | es8 c4. d2 | es-^ r | } }
vilagbassz = \relative c { es8.( d16) es8.( f16) es4.( bes8) | bes2 ~ bes4 r | }
basszus = \relative c' { 
	bes8 bes4. g4 es-> | as,8 as4. a8 a4. | bes4 bes2-> d4 | es-> bes-> es2 |
	g8 g4. g4 g | c, c c c | f2 f4 f | bes-> f-> bes,2-> | 
	ges'8 ges4. f8 f4. | \vilagbassz | ges2 f | \vilagbassz |
	\repeat volta 2 { bes8 bes4. as8 as4. | g8 g4. f8 es4. | as4-> bes-> b c | bes8 bes4. bes2 | es,-^ r | } }
dinamika = { \override DynamicTextSpanner.style = #'none
	s8\f s4. s2 | s2 s8\> s4.| s4\mf\< s2 s8.\> s1 s16\! |
	s8\f s4. s4\> s4 | s1 | s4\mf s2. | s8.\> s16 s4 s2 |
	s8\pp s4. s2 | s2 s4.\< s8 | s2\> s2 | s2\pp s2 | s2 s4.\< s8 | s2\> s4\! s |
	s8-\tweak X-offset #-3 \f s4.\cresc s2 | s1 | s8.-\tweak X-offset #-4 \ff s16 s2. | s1*2 | }
szoveg = \lyricmode {
	Ha -- zád -- nak ren -- dü -- let -- le -- nűl Légy hí -- ve, oh ma -- gyar;
	Böl -- csőd az s_maj -- dan sí -- rod is, mely á -- pol s_el -- ta -- kar.
	A nagy vi -- lá -- gon e ki -- vűl Nin -- csen szá -- mod -- ra hely;
	Áld -- jon vagy ver -- jen sors ke -- ze; Itt él -- ned, él -- ned, hal -- nod kell. }
dallam = {
  \new ChoirStaff <<
  \new Dynamics { \dinamika }
  \new Staff \with { instrumentName = \markup { \column { \line { \halign #1 "Szoprán" } \line { \halign #1 "Alt " } } } } {
	\key es \major \time 4/4 \override Score.MetronomeMark.padding = #2 \tempo "Andante maestoso" 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ" \transposition c'
	<<
	\new Voice = "szopran" { \voiceOne \szopran }
	\new Voice { \voiceTwo \alt }
	>> }
  \new Lyrics \lyricsto "szopran" { \szoveg }
  \new Staff { \clef "G_8" \key es \major \set Staff.instrumentName = "Tenor" \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
	\new Voice = "tenor" { \tenor } }
  \new Lyrics \lyricsto "tenor" { \szoveg }
  \new Staff { \clef bass \key es \major \set Staff.instrumentName = "Basszus" \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
	\basszus }
  \new Dynamics { \dinamika }
  >> }
\score {
  \dallam
%  \header {
%   title = "Szózat"
%   subtitle = "Vegyes karra"
%   composer = "Egressi Béni"
%   poet = "Vörösmarty Mihály"
%  }
  \layout { indent = 1.25\cm }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Egynemű karra


\version "2.18.2"
\paper { 
	page-count = 1
	paper-height=240\mm
	paper-width = 210\mm
	print-all-headers = ##t
	system-system-spacing.basic-distance = #20
}
%\layout { \context { \Voice \consists "Ambitus_engraver" } }
\header { tagline = "" }
szopism = \relative c' { es8.( d16) es8.( f16) es4.( d8) | d2 ~ d4 b'\rest | }
szopran = \relative c' {
	g'8 g4. c4 g8.(-> gis16) | a8 a4( b8) c a4. | g4 g2 a8.( g16) | g8.(-> f16) f8.(-> e16) e2 | \break
	e8 e4. e'4 d | d8.( c16) c8.( b16) d8.( c16) c4 | d d,( b'4.) a8 | a8.(-> g16) g8.(-> fis16) g2 | \break
	g8 g4. f8 f4. | \szopism | g2 f | \szopism | \break
	\repeat volta 2 { g8 g4. a8 b4.-> | c8 c4.-> d8 e4. | f8.(-> e16) e8.(-> d16) d8.(-> c16) c4 | e8 e4. d4.( c8) | c2 b\rest | } }
mezzism = \relative c' { es8.( d16) es8.( d16) c4.( b8) | b2 ~ b4 b'\rest | }
mezzo = \relative c' {
	g'8 g4. g4 e | a8 a4. a8 a4. | g4 e2 f8.( e16) | e8.( d16) d8.( c16) c2 |
	e8 e4. gis4 gis | b8.( a16) a8.( gis16) b8.( a16) a4 | g2 fis4 fis | d d d2 |
	g8 g4. f8 f4. | \mezzism | g2 f | \mezzism |
	\repeat volta 2 { \repeat unfold 4 { g8 g4. } | a4-> c-> b-> c | c8 a4. b2 | c2 b\rest | } }
altism = \relative c' { c8.( b16) c8.( d16) c4.( g8) | g2 ~ g4 r | }
alt = \relative c' {
	g'8 g4. e4 c-> | f8 f4. fis8 fis4. | g4 g,2 b4 | c g c2 |
	e8 e4. e4 e | a, a a a | b2 d4 c | b c b2 |
	es8 es4. d8 d4. | \altism | es2 d | \altism |
	\repeat volta 2 { g8 g4. f8 f4. | e8-. e4.-> d8 c4. | f4-> g-> gis-> a | g8 g4. g2 | c, r | } }
szoveg = \lyricmode {
	Ha -- zád -- nak ren -- dü -- let -- le -- nűl Légy hí -- ve, oh ma -- gyar;
	Böl -- csőd az s_maj -- dan sí -- rod is, mely á -- pol s_el -- ta -- kar.
	A nagy vi -- lá -- gon e ki -- vűl Nin -- csen szá -- mod -- ra hely;
	Áld -- jon vagy ver -- jen sors ke -- ze; Itt él -- ned, él -- ned, hal -- nod kell. }
dinamika = { \override DynamicTextSpanner.style = #'none
	s8\f s4. s1 s8\> s4. | s4\mf\< s2 s8.\> s16 s1 |
	s8\f s4. s4 s\> | s1 | s4\mf s2 s4\> | s1 |
	s8\pp s4. s1 s4.\< s8 | s2\> s4\! s | s2\pp s1 s4.\< s8 | s2\> s4\! s |
	s8\f\cresc s4. s1. | s8.-\tweak X-offset #-4 \ff 
	}
dallam = \new ChoirStaff <<
  \new Dynamics { \dinamika }
  \new Staff { \key c \major \time 4/4 \override Score.MetronomeMark.padding = #2 \tempo "Andante maestoso" 4 = 60 \set Staff.instrumentName = "I-II."
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ" %\transposition c'
	<<
	\new Voice = "szopran" { \voiceOne \szopran }
	\new Voice { \voiceTwo \mezzo }
	>> }
  \new Lyrics \lyricsto "szopran" { \szoveg }
  \new Staff {	\set Staff.instrumentName = "III." 
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
	\alt }
  \new Dynamics { \dinamika }
  >>
\score {
  \dallam
%  \header {
%   title = "Szózat"
%   subtitle = "Egynemű karra"
%   composer = "Egressi Béni"
%   poet = "Vörösmarty Mihály"
%  }
  \layout { indent = 1.27\cm }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}