Házszabály

Innen: Politika

Kivételes eljáráshoz abszolút többség szükséges.[Házszabály 1] Félévente legfeljebb négy alkalommal rendelhető el.[Házszabály 2] Ilyenkor (szinte) tetszőlegesen jelölhetők ki a határidők.

Eltérés a Házszabálytól: a jelenlevők 4/5-ével.[Házszabály 3]

Ha az indítványhoz valamennyi képviselőcsoportnak, az elsőként szólásra jelentkezett független képviselőnek… lehetősége volt álláspontja kifejtésére, az indítvány előterjesztője vagy legalább öt képviselő írásban javasolhatja a vita lezárását. Az Országgyűlés e kérdésben vita nélkül határoz.[Házszabály 4]

A bizottsági tagok több mint felének írásbeli kérelmére a bizottság ülését össze kell hívni. A kérelemben meg kell jelölni az összehívás indokát, továbbá a javasolt időpontot és napirendet. A kérelmet legkésőbb az ülés javasolt időpontját huszonnégy órával megelőzően el kell juttatni a bizottság elnökéhez.[Házszabály 5]

Ha az Országgyűlés ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülést vezető elnök az ülést határozott időre felfüggesztheti vagy berekesztheti. Az ülés berekesztése esetén a házelnök új ülést hív össze. Ha az ülést vezető elnök határozatát nem tudja kihirdetni, elhagyja az elnöki széket, amellyel az ülés megszakad. Az ülés megszakadása esetén az ülés csak akkor folytatódhat, ha a házelnök újból összehívja azt.[Törvény 1]

A képviselői igazolvány valamennyi közigazgatási szervhez, valamint a közintézetekhez és közintézményekhez belépésre jogosít. A képviselő - a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter által szabályozott módon - jogosult a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a rendvédelmi szervek és a vámhatóság működésére szolgáló területre is belépni. E jogosultság gyakorlása nem eredményezheti az érintett szervek rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelmét.[Törvény 2]

A képviselő megbízatása az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés f) pontja alapján akkor szűnik meg, ha a képviselő egy éven keresztül egy esetben sem vett részt az Országgyűlés szavazásain.[Törvény 3]

Az Országgyűlés elnökének fegyelmi jogköre

A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.[Törvény 4]
A Házbizottság - egyéb jogkövetkezmény hiányában - bármely tagjának kezdeményezésére a 48. § (3) bekezdésében, a … tevékenység kifejtésétől számított tizenöt napon belül elrendelheti a képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentését. A tiszteletdíj csökkentésre vonatkozó döntésben meg kell jelölni annak okát, valamint - a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre, szemléltetésre vagy szavazásra vonatkozó szabályainak megszegése esetén - a megsértett házszabályi rendelkezést is.[Házszabály 6]

2014. március 4-től kezdve hatályos. A 15 napba nem számít bele a két ülés közötti szünet. A tevékenység lehet

 • súlyosan sértő, vagy rendzavaráshoz vezető kifejezés
 • az Országgyűlés tekintélyét, rendjét súlyosan sértő magatartás, illetve a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre, szavazásra vagy a szemléltetésre vonatkozó szabályainak megszegése
 • fizikai erőszak, azzal való fenyegetés vagy arra való felhívás, vagy más kivezettetésének akadályozása.

Kérdések

Nem találom a házszabályban

 • hogy egyenként kell szavazni a módosítókról
 • hogy képviselői kártya kell a szavazáshoz.

Források

 1. 62. § (1)
 2. 62. § (5)
 3. 65. § (1)
 4. 39. § (1)
 5. 112. § (1)
 6. 51/A. § (1)
 1. 51. §
 2. 98. § (4)
 3. 102. § (1)
 4. 148. § (2)