Kotta:Hull a pelyhes fehér hó

Innen: kotta
Hull a pelyhes fehér hó
Műfaj népdal
Eredeti nyelv francia
Magyar szöveg Rossa Ernő
Hangfaj dúr
A kotta hangneme D dúr
Hangterjedelem 1–6 1–6 2–5 1–6
Kadencia 1 (1) 2
Sorok A A B A
Szótagszám 14 14 14 14
A gyűjtés adatai
Kiemelt források

A Hull a pelyhes fehér hó egy francia gyermekdal. Szövege Rossa Ernő verse.

Feldolgozások:

Szerző Mire Előadás
Törzsök Béla két szólam Hull a pelyhes fehér hó
Wolfgang Amadeus Mozarthu ének és zongora C-dúr variációk [1]
Petres Csaba két furulya Tarka madár, 148. kotta

Kotta és dallam

 
\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""   % ne legyen copyright szöveg
    }
asor = { \relative c' { d8 d a' a b b a4 g8 g fis fis e e d4 }
}
dallam = {  \relative c' {
   \key d \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "piccolo"
   \transposition c'
%    Hull a pelyes fehér hó, jöjj el, kedves Télapó!
%    Minden gyerek várva vár, vidám ének hangja száll.
    \repeat volta 2 { \asor } \break
%    Vagy zsákodban minden jó, piros alma, mogyoró,
    \repeat unfold 2 { a'8 a g g fis fis e4 } \bar "||"
    \asor \bar "|."
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Hull a pely -- hes fe -- hér hó, jöjj el, ked -- ves Tél -- a -- pó.
    Van zsá -- kod -- ban min -- den jó, pi -- ros al -- ma, mo -- gyo -- ró.
    Jöjj el hoz -- zánk, vá -- runk rád, ked -- ves ö -- reg Tél -- a -- pó.
   }
  \addlyrics {
    Min -- den gye -- rek vár -- va vár, vi -- dám é -- nek hang -- ja száll.
   }
  >>
  \layout { 
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el, kedves Télapó.
Minden gyerek várva vár, vidám ének hangja száll.
Van zsákodban minden jó, piros alma, mogyoró.
Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg Télapó.

Jegyzetek

 1. Wolfgang Amadeus Mozarthu: C-dúr Variációk. Bábel Klárahu YouTube (2013. aug. 8.) (Hozzáférés: 2016. aug. 13.) (videó)

Források

 • Énekeljük együtt!: Hull a pelyhes. teisz.hu (Hozzáférés: 2016. aug. 13.) (kotta, szöveg, audió)
 • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához: Művészeti, zeneelméleti és magyar népzenei alapismeretek. Tizedik, bővített kiadás. Pécs: Kulcs a muzsikához kiadó. 2003. 207. o. ISBN 963 03 5519 1  
 • Pianoforte II. Összeállította Király Katalin. Szeged: Mozaik Kiadó. 2011. 6. kotta  
 • Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában: Dallamgyűjtemény óvodák számára. Budapest: Zeneműkiadó. 1980. ISBN 963 330 402 4 355. kotta  
 • Tarka madár: 162 könnyű darab szoprán- és altfurulyára. Átiratok és eredeti művek. Összeállította: Petres Csaba. Kolozsvár: Ábel kiadó. 2007. ISBN 978-973-114-041-4 148. kotta  

Felvételek